Avis legal

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Vostè està visitant la pàgina Web http://www.ambiens.cat/ (en adelante LA EMPRESA).

Domicili Social: C/Ametller, 39 Baixos – 08711 Òdena (Barcelona - España) CIF: B63496053
Telèfon: 93 8045704
Dades mercantils: Societat Limitada, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36566, Foli 0051, Fulla 293915.

2. ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web http://www.ambiens.cat (d'ara endavant la “Web”) que L'EMPRESA posa a la disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.
L'accés i navegació d'un usuari per la Web implica l'acceptació sense reserves del present Avís Legal.
L'EMPRESA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

3. UTILITZACIÓ DE LA WEB
3.1. L'usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.
3.2. L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la Web.
3.3. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés a altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L'EMPRESA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
3.4. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l'EMPRESA o de tercers.
3.5. L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en aquest.
3.6. S'entén que l'accés o utilització de la Web per part de l'usuari implica l'acceptació per aquest de l'Avís Legal que L'EMPRESA tingui publicades en el moment de l'accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.
3.7. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris en el blog) que L'EMPRESA ofereix en la seva seu Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. ACCÉS A la WEB I CONTRASENYES
4.1. L'accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i productes oferts per l'EMPRESA poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les Condicions Generals de Contractació, i en aquest cas es posaran a la seva disposició de manera clara.
4.2. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa en l'apartat 9 d'aquest Avís Legal, així com el que es disposa en les Condicions de Registre.
4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.
4.4. Si per a la utilització d'un servei en la Web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per l'EMPRESA i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.
4.5. L'usuari està obligat a notificar de manera immediata a l'EMPRESA qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, L'EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L'AVÍS LEGAL
L'EMPRESA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

6. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
6.1. L'EMPRESA es compromet a realitzar els seus millors esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Web. En qualsevol cas, L'EMPRESA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Web, sempre que no li siguin imputables.
6.2. L'EMPRESA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a l'EMPRESA, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'EMPRESA.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. TOTS ELS DRETS RESERVATS.
7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web http://www.ambiens.cat i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, a l'EMPRESA o, si escau, a terceres persones.
7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina Web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'EMPRESA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de l'EMPRESA i de tercers.
7.4. L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.
7.5. L'EMPRESA proporciona l'accés a tota mena d'informacions, productes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, i en aquest cas L'EMPRESA no es fa responsable d'aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d'aquests.

8. ENLLAÇOS DE TERCERS
8.1. En el cas que en la Web es disposessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d'Internet, L'EMPRESA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L'EMPRESA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervínculos o altres llocs d'Internet.
8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un producte o tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de l'EMPRESA.
8.3. L'EMPRESA tan sols autoritza esments als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de l'EMPRESA.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
9.1. L'EMPRESA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s'estableix per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
9.2. L'usuari podrà proporcionar a l'EMPRESA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).
De la mateixa manera, L'EMPRESA podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús de la Web, d'acord amb la nostra Política de Privacitat.
9.3. Preguem llegeixi atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privacitat, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. LLEI I JURISDICCIÓ
Totes les qüestions que se suscitin entre L'EMPRESA i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'EMPRESA 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram